Archive

Karate master from Okinawa Karate and Kobudo

To learn karate by a master from okinawa karate school and kobudo is the best thing you ever know.
and here is some of great masters of okinawa karate and kobudo
Including the Grand Master of the largest karate federation on Okinawa  welcome each of you to the study of this time honored sport.
his teaching techniques are based on Traditional Okinawan Martial Arts learning methods. Learning Karate and Kobudo is a step by step process, it takes time and practice. The history of there style is very important to your understanding of Kata (forms) and Kobudo (weapons).
If you are a Martial Artist or potential student take the time to Study the Okinawan History; you will find it very interesting. And right here the top 100 great master of Okinawa karate schools and kobudo:
Okinawan Karate martial artist, instructor, and historian, Tetsuhiro Hokama provides a clear and thorough review of 100 of the most well known and influential Okinawan martial artists. Includes photos and life details of each of the masters.
The Martial Valor of Bushi Matsumura
Motobu the Monkey
Miyagi Chojun
Yabu Kentsu
Higa Yuchoku

Fukuchi Seiko
Yu Jianji
Zheng Hui
Makabe Choken
Kusanku
Chinen Shikiyanaka
Sho Kei
Sho Boku and Sho On
Seo Sei and Sho Ko
Yukun
Chatan Yara
Sakugawa Kanga
Morishima Kanga
Matsumura Sokon
Mrs. Matsumura: Tsuru
Matsumura SKosaku
Takemura
Bushi Higa of Kunenboya
Chinese Martial Artists
Asaon
Iwah
Waishinzan
Channan
Itosu Anko
Tsuken Akachi
Asato Anko
Kyan Chofu
Maesato Ranpo
Arakaki Seisho
Kanagusuku Ufuchiku
Higaonna Kanyu
Higaonna Kanryo
Kuwae Ryosei
Kano Jigoro
Yabu Kentsu
Motobu Choyu
Kinjo Matsu
Funakoshi Gichin
Kudeken Kenyu
Hanashiro Chomo
Shimabuku Seibun
Kyan Chotoku
Notobu Choki
Zhou Zihe
Uechi Kanbun
Yabiku Moden
Nohara Hoichi
Ire Matsutaro
Chinen Masami
Kina Shosei
Shiroma Taisei
Chibana Choshin
Tokuda Anbun
Wu Hsienhui
Tang Daiji
Kyoda Juhatsu
Oshiro Chojo
Toyama Kanken
Matayoshi Shinko
Miyagi Chojun
Mabuni Kenwa
Shiroma Shinpan
Higa Yusuke
Soken Hohan
Koujima Zuisei
Amuro Jitsuyoshi
Nakamoto Heisaburo
Nakamura Shigeru
Kamiya Jinsei
Miyahira Seiei
Ura Soki
Gima Shinkin
Kaneshima Shinsuke
Tomoyose Shinsuke
Tomoyose Ryuyu
Taira Shinken
Higa Seko
Chitose Tsuyoshi
Arakaki Ankichi
Tokuyama Seiken
Kaneshima Shinei
Shinzato Jinan
Iraha Choko
Toma Jiki
Uechi Kanei
Izumikawa Kantoku
Tamaki Juei
Nagamine Shoshin
China Tsuru
Kushi Jokei
Hisataka Kori
Shimabuku Taro
Takara Shigeru
Kochinda Saburo
Shimabuku Tatsuo
Maeshiro Chotoku
Shimabuku Zenryo
Shimabuku Natsukichi
Higa Yuchoku
Kojo Yoshitomi
Uechi Kanei
Kina Seiko
Nakaima Kenko
Iji Chono
Kyan Shinei
Miyagi Shikichi
Yoshizato Shintaro
Mikami Gokyo
Nakamoto Seijin
Toguchi Seikichi
Fukuchi Seiko
Matayoshi Shinpo
Miyazato Eiichi
Arakaki Seiki
Akamine Eisuke
Higa Seikichi
Shinjo Seoyu
Kishaba Chokei

Karate Master from Okinawa Karate and Kobudo News:
4th International Okinawa Karate tournament
Kyoshi Gamini Soysa, 8th Dan Sri Lanka Rep. of Okinawa Karate Do Shorinryu Shorinkan Association Okinawa, Japan, and President, South Asia Okinawa Shorinkan Federation will hold an international Karate and Kobudo camp with several top participants

Lady Kyoshi encourages drive to succeed Her dojo - formal training place for the martial arts - is filled with the proof, rows of trophies and walls covered with certificates.


Abstract:
this post list for you the best known Okinawa karate and kobudo masters a we wished to be,we hope you interested.

0 comments:

Post a Comment

Subscribe to blog

children martial arts blog